Versionshistorik Ebba G4

Ladda ner senaste versionen

2018-11-21 version 4.70.5

 • SMS-bokningsinfon är ombyggd. Förut hämtades alltid kliniken från patientens registrering. Numera hämtas den först från den klinik som tidboken eventuellt är kopplad till. Om den valda tidboken inte är kopplad till någon klinik så väljs kliniken som är vald på patientes registrering som förut.

2018-09-03 version 4.70.4

 • Numera kan man klicka på en uteblivande info (högerklicka på en bokning märkt med *) och då göra en ny bokning med samma patient. SMS-påminnelse är som standard INTE ikryssat.
 • Lagt till fler COM-portar att välja mellan i Systemregistret på Tidkorts-skrivare.

2018-05-24 version 4.70.0

 • Byggt bort användandet av de externa DLL:erna ssleay32.dll och libeay32.dll.
 • Förberett för GDPR.

2018-03-28 version 4.65.0

 • Ny funktion, sortering av flikar. Numera går det att byta ordning på flikarna för en användare. Gå till Inställningar - Flik. Längst ner finns knappar med pilar för att flytta aktuell flik till höger eller vänster.
 • Ny flik i Systemregistret, SMS. Här går det att administrera SMS-serverns inställningar. Förut gick dessa endast att göra på datorn där SMS-servern kördes. OBS! Tänk på att eventuella ändringar påverkar SMS-servern direkt! Kräver SMS-Server 4.65.0 eller nyare.
 • Bokningshistorik. Vid högerklick på en tid kan man numera se bokningshistorik på den tiden. Det vill säga eventuella tider som varit på den tiden förut och avbokats.
 • Bokningshistorik. Som standard visas numera en liten stjärna i nederkant på en ruta om det finns en tidigare bokning där. Högerklicka på rutan enligt ovan för att se bokningarna under Historik. Inställningen går att stänga av i Systemregistret - Övrigt - Visa avbokade tider.
 • Ny Systemregisterinställning. I Systemregister - Övrigt går det numera att kryssa i Endast Systemanvändare får skapa/redigera schema. Om den är ikryssad kan inte Ordinära användare skapa/redigera/radera schema. Inställningen gäller alla.
 • Nytt utvecklingsverktyg. Från och med nu används Embarcadero Delphi 10.2.2 Tokyo..

2018-01-22 version 4.60.3

 • Egendefinierade rapporter. Ebba har fått samma kraftfulla rapportgenerator som funnits i Edward i många år. För mer information se Edwards dokumentation om Egendefinerade Rapporter.
 • SMS-mallar för Akut-SMS/Boknings-SMS/Omboknings-SMS. I Systemregistret - Mallar - SMS går det numera att skapa mallar för Akut-SMS, Boknings-SMS och Omboknings-SMS (högerklicka i listan över mallar för att välja) Dessa mallar används sedan automatiskt så SMS skickas. OBS! Påminnelse-SMS går inte att ställa in här, de ligger fortfarande på Pro Curis SMS-server (kontakta Pro Curis för förändring av utseende)
 • En kryssruta har tillkommit i Systemregister - Övrigt. Skicka boknings-SMS vid ombokning. Denna styr om Boknings-SMS kryssrutan är ikryssad med automatik vid ombokning.
 • Nytt menyalternativ - Visa: Rapportsvar Ebba tar fram senaste körda egendefinierade rapport från Ebba. OBS! Personnr, Förnamn, Efternamn måste alltid finnas med. Om SMS skall skickas till personerna i listan även mobilnummer. Rapportsvar Edward tar fram senaste listan som skaptas i Edward. Daglista tar fram daglistan.
 • Vid uppstart och rapportkatalogen saknades visades feldialoger. Dessa är bortplockade. Om ingen eller en felaktig rapportkatalog hittas vid uppstart så sätts rapportkatalogen numera till startkatalogen.

2017-08-25 version 4.50.0

 • Rapporter i databasen. Detta innebär att rapporter som tidigare sparades i en fil lokalt eller i en gemensam katalog på en server, numera sparas i databasen istället. När den första datorn startar den nya versionen (4.50.0) av Mona, Ebba eller Edward så läggs alla rapporter, från inställd rapportkatalog, in i databasen. Det går också att vid ett senare tillfälle läsa in eller byta ut de redan inlästa rapporterna. Möjligheten finns också att ladda ner ”standard” rapporter från Pro Curis AB:s hemsida inifrån något av ovan nämnda program. Detta gäller för RPT (Crystal reports) och RTF (Word eller Wordpad) rapporter. Egendefinierade rapporter påverkas inte av detta, men kommer i en senare version. Skulle den dator som startar något program som första klient inte ha alla rapporter i rapportkatalogen så läggs de in efterhand som någon annan, som har rapporten, skriver ut den. Pro Curis AB kan också enklare hjälpa till att specialanpassa rapporter för respektive kund.
 • Byggt in kryssruta i Systemregistret - Övrigt "Dubbelklick på bokning aktiverar Edward". Om detta är aktiverat, högerklicka och välj "Redigera bokning" för att redigera en bokning.
 • Byggt in möjlighet att skicka bokningsinformation via SMS istället för att skriva ut den på tidlapp (papper).
 • Byggt om Ebba, Licensservern, PaLo, PaLoAdmin och SMS-Servern så att de alla använder Licensservern för att kommunicera med varandra istället för klientdator på kliniken (den som först startades upp användes som server, vilket gjorde att porten som valts var tvungen att vara öppen i brandväggen på alla datorer. Detta behövs således inte längre då all kommunikation sker via Licensservern)

2017-04-27 version 4.19.0

 • Stöd för att skriva text med olika teckensnitt i Varning. (Styrs från Edward)
 • Infört informationsruta som visas då specialversion ökas.
 • Byggt om Patientregister så att det går att skriva ”,” i Tel mobil så att flera nummer kan skrivas in.
 • Stöd för Försäkringskassans version 5 (MAJR2017)

2017-01-18 version 4.18.0

 • Barn/Vuxen fördelningen på Tidsredovisningsrapporten och daglistan var låst till 19 år som barn. Numera är den kopplad till inställningen i Edwards Systemregister – Övrigt – Personnummer/åldersspecifika inställningar – Barn/vuxna.

2016-11-04 version 4.17.0

 • Uppgraderad till Delphi 10.1 Berlin.
 • Numera går det att skicka sms till många patienter (mass-sms) för att t.ex. skriva om eventuella evenemang eller öppettider under julledighet. Detta görs via Edward, Visa-menyn och ”Byte av patient via rapportsvar”, tryck på tidbok-knappen i det formuläret och högerklicka i Ebba för att designa och skriva den text som ska skickas i sms:et.

2016-07-01 version 4.16.0

 • Enklare att skapa tidböcker. Numera går det att högerklicka på önskad tidbok och välj Kopiera. Då skapas en ny tidbok som är en exakt kopia på den valda tidboken. Tidbrev, tidkort, bokningsmallar, bokningsplaneringsmallar och övrig tid-mallar kopieras också.

2016-03-16 version 4.15.6

 • Tillkommit en parameter till tidkorten %vgivare% som skriver ut vårdgivare för aktuell registrering på patienten.
 • Tillkommit parameter till brevmallarna %datumtid%, %utskriftsdatumlong% och %fråndatumlong%.

2015-11-27 version 4.15.4

 • Klinikval vid inloggning. I version 4.15.1 infördes att man alltid måste välja klinik vid inloggning om alla tidböcker var kopplade till en klinik. Detta har byggts om så att man inte längre behöver välja klinik vid inloggning.
 • Inloggning via Active Directory. Då Active Directory och LDAP användes som inloggning fick man ett felmeddelande och man kom inte in i systemet. Detta är åtgärdat.
 • Nya teman har tillkommit. Bland annat Copper, Diamond, Jet.

2015-11-06 version 4.15.1

 • Uppgraderad till Delphi 10 Seattle.
 • Nya teman har tillkommit. Bland annat Sky, Windows 10.
 • Ny funktion EbbaViewer! Använd EbbaViewer på din mobil eller pekplatta för att se dina tidböcker via molnet! (EbbaViewer laddas ner från Google Play eller Apple AppStore).
 • Gör tidböcker tillgängliga via molnet. I Ebbas Systemregister – Tidböcker har det tillkommit en kolumn Internet. För att göra tidboken tillgänglig för EbbaViewer, välj tidbok och tryck på Ändra. Kryssa för Kan visas på internet och tryck på Ok – Spara. Gå sedan till fliken Användare och leta upp den/de användare som skall få se den valda tidboken. Kryssa i På internet och tryck på Spara. Klart!
 • Ny funktion MinTandTid! Patienterna kan använda MinTandTid för att se sina bokade tider på kliniken via molnet! (Patienterna laddar ner MinTandTid från Google Play eller Apple AppStore, skriver in sitt personnr och får sedan ett lösen skickat till sig via SMS)
 • Klinikval. Vårdgivare behöver inte längre kopplas till InternKliniker i Systemregistret. Förut var alla vårdgivare tvungna att kopplas till en InternKlinik om en enda vårdgivare kopplats. Detta är ombyggt så att val av klinik endast behöver göras i de fall man vill begränsa vårdgivaren till att endast kunna välja bland de valda vid inloggningen.
 • Byte av klinik. Ett nytt menyval har tillkommit: Byt klinik… Om den inloggade användaren har rätt att arbeta på flera kliniker, kan man välja klinik här utan att behöva logga ut/in.
 • Redigering av Flikar. Redigeringsfönstret för flikar har byggts om, så att de tidböcker som inte är inlagda på den inloggade kliniken visas i rött. (De kommer alltså inte att visas, trots att användaren har rättighet till dem på användarfliken i Systemregistret)
 • Tidböcker. Då en tidbok redigeras kan man numera välja klinik direkt. Det behöver inte längre göras på fliken Kliniker i Systemregistret.
 • Då en tidbok läggs till får automatiskt alla användare, kopplade till samma klinik som tidboken, rättighet till den nya tidboken.

2015-08-14 version 4.10.4

 • Anpassning för att kunna köra på en dator med förstorande teckensnitt. (125 % i Windows 7 till exempel)
 • Även Om-rutan är anpassad.
 • Uppstartsprocessen har gjorts om. Ebba startar en eventuell ny version direkt vid uppstart, inte efter att man loggat in, som tidigare. (Tidigare startade Ebba och visade inloggningsrutan från den startade exe-filen. Numera startas Ebba och visar inloggningsrutan från den senaste versionen i %appdata%\ProCuris\Pro Curis Suite.)

2015-06-11 version 4.10.2

 • Systemregister för Ordinära användare. Nu kan även Ordinära användare komma åt de delar av Systemregistret som gäller den inloggade användaren. (Saker som sparas i registret på datorn). Menyn heter Inställningar – Diverse inställningar. Exempel på inställningar som går att redigera: sökvägar för rapporter, sökinställningar, licenshantering. Med mera.
 • Ett fel har åtgärdats. Om man bytte tema i inloggningsfönstret kom ett fel som i praktiken betydde att Ebba behövde startas om.
 • Då Ebba stängdes, låg ibland ikonen för Ebba kvar nere vid klockan i Windows. Detta är åtgärdat.

2015-05-29 version 4.10.0

 • Då Ebba stängdes kunde ibland, felaktigt, ikonen ligga kvar nere vid klockan i Windows. Detta är åtgärdat.
 • Active Directory uppdatering. I Windows 7/8/8.1 var det möjligt för den, i Windows, inloggade användaren att logga in i Ebba med blankt lösenord. Detta är åtgärdat.

2014-11-13 version 4.00.6

 • Sortering av tidböcker på flikarna.
 • Det går att göra nya bokningar på tider som redan varit.
 • Stöd för c/o-adress vid utskrifter.
 • Uppgraderad till Delphi XE7.
 • Två nya teman har tillkommit.
 • Ny Om-ruta som visar versioner på alla Pro Curis Suite filer.
 • Om-rutans bakgrundsbild följer årstiderna.
 • I Om-rutan kan man numera klicka på versionsnumret för att komma till denna sidan direkt.

2014-05-20 version 4.00.5

 • Numera går det att ange två tecken på en tidbok. Förut var systemet begränsat till ett.
 • Vid inloggning fick man förut, felaktigt, välja klinik två gånger om det fanns en nyare version av Ebba. Detta är åtgärdat.
 • Vid vissa, sällsynta, lägen kunde det hända att Ebba vid flikning av en tid gjorde tiden 1 period lång. Detta år åtgärdat.

aa