Versionshistorik Edward G4

Ladda ner senaste versionen

2018-11-01 version 4.73.0

 • Byggt om export av DICOM-bilder så att ICONen inte finns med/kan väljas bort. Detta för att vissa DICOM-bildvisare inte kan hantera detta.
 • Bildgrupperingsflikar kunde, felaktig, döljas om det fanns en arkivflik med samma nummer som döljts. Detta är åtgärdat.
 • Ny funktion i Systemregistret - Externa kliniker. Numera går det att högerklicka på en Klinikvårdgivare och kopiera den till en annan Extern klinik. Detta är speciellt användbart om en klinikvårdgivare arbetar på flera kliniker/flyttar till annan klinik. Om vårdgivaren även finns upplagd som användare fås en fråga om man vill lägga upp denna automatiskt.
 • Skapa terapiplan från Dagant-fliken. Om patienten inte hade någon aktiv terapiplan och man gick till dagantfliken och skapade en, så sparades den inte. Detta är åtgärdat.
 • Signering av terapiplan/terapiplanstext. Numera går det att tvinga fram signering då en terapiplan aktiveras. Detta görs i Systemregistret - Aktivitetslogg. Standardinställningen är att det inte krävs.
 • Vid signering av terapiplanstext, då man hade markören i terapiplanstexten (CTRl + S) så kontrollerades den angivna signaturkoden mot terapiplanens vårdgivare (som den skall) men, signaturen som lades in var den inloggade användarens. Detta är åtgärdat.

2018-10-11 version 4.72.4

 • Vid export av bilder till mapp, fås numera en fråga om personnummer skall ingå i filnamnet. Även bildens datum läggs till i filnamnet.
 • Alla med signeringsrätt kan numera redigera terapiplanstext som är låst, genom att högerklicka och välja Edit. OBS! Funktionen fungerar bara på Terapiplansfliken och om markören står på ett ställe i terapiplanstexten där man normalt får skriva.
 • Då ett nytt Brev skrevs, visade listan med Brevmallar felaktigt även inaktiverade Brevmallar. Detta är åtgärdat.

2018-09-10 version 4.72.2

 • Vid signering av terapiplanstext kunde det hända att signeringen hamnade på fel ställe i texten. Detta är åtgärdat. (Felet instroducerades i version 4.72.0)
 • Klinikchef kan redigera terapiplanstext som är signerad, genom att högerklicka och välja Edit. OBS! Funktionen fungerar bara på Terapiplansfliken och om markören står på ett ställe i terapiplanstexten där man normalt får skriva.
 • I formuläret Lägg till bild - Från WIA har knappen Lägg till bilder.. fått nytt utseende och text till Spara bild(er).

2018-09-05 version 4.72.0

 • På Registreringsfliken har fältet "Typ" fått nytt utseende. Numera går det att välja flera typer på en patient (hur många som helst). Rapporten "Typ" tar såklart hänsyn till denna nya funktion.
 • Terapiplanstexten går numera att signera på samma sätt som i Edward G3. Det som skrivits under varje rubrik signeras som vanligt med CTRL + S, eller på terapiplansfliken då en terapiplan Aktiveras. Text som signerats går inte att redigera, det går bara att tillföra text under signeringen. Om det inte finns någon tom rad att skriva på under en rubrik elelr signering ställer man markören allra sist på rubrik/signeringsraden och trycker Enter.

2018-09-03 version 4.71.0

 • I Systemregistret – Bildserier kan man numera välja en röntgenkopplingsmodul direkt på bildserien. OBS! Röntgenkopplingen måste vara inlagd som ”Global” för att visas i listan. Denna röntgenmodul startas sedan automatiskt när bildserien aktiveras.
 • Vid användning av DICOM kan man numera se bilder som hör ihop, det vill säga som sparats utifrån samma bild med ”Spara ny”-knappen. Funktionen går att stänga av i Systemregistret – Bilder – DICOM.
 • I Bildeditorn finns en ny knapp ”Återställ” som återställer bilden till så som den var när den laddades. Finns även under Redigera menyn.
 • Vid användning av DICOM: om man i Bildeditorn redigerade VOILUT så redigerades miniatyrbilden alltid. Även om man stängde utan att spara. Detta är åtgärdat.
 • Förut gick det inte att byta bild inne i Bildeditorn med ”Föregående/Nästa” knapparna på en bildgrupperingsflik. Detta går numera. Hänsyn tas till vilket Gruppnummer bilderna tillhör.
 • Ny kryssruta i Systemregistret - Bilder - DICOM. Visa "Kategori saknas"-flik. Ikryssad som standard. Kryssa ur för att dölja fliken som visar DICOM-bilder som saknar data i TAGgen ImageComments (Kategori).
 • Ny kryssruta i Systemregistret - Bilder - DICOM. Sök automatiskt efter bilder som hör ihop. Om denna kryssas i så söker Edward automatiskt efter bilder med samma StudyUID, SerieUID, Datum och klockslag. Funktionen finns även i Bildeditorn under menyn Bildverktyg.
 • Byggt om funktionen "Visa alla med detta datum" som visas då man högerklickar på ett bildgrupperingsobjekt. Förut togs ALLA bilder med valt datum fram. Numera tas bara bilder med samma datum som har samma gruppnummer.
 • Om man högerklickade på ett bildgrupperingsobjekt och valde "Visa alla med detta datum" fick man ibland ett felmeddelande. Detta är åtgärdat.
 • Förut visades även strukna diagnoser i fältet Diagnos på en terapi. Detta är åtgärdat.
 • Numera visas inte strukna terapier och diagnoser som standard på Journalfliken. Kryssa ur "Dölj strukna terapier/diagnoser" för att visa dem.
 • "OSIGN"-rutan har flyttats till att ligga bredvid "Stäng"-knappen. Detta så att man kommer åt OSIGN även om man inte har någon patient framme.
 • Då bildrapporten för DICOM togs fram fick man ett felmeddelande. Detta är åtgärdat och rapporten fungerar som vanligt.

2018-06-18 version 4.70.4

 • Om man kopierade en osignerad Anamnes eller Status-anteckning, klistrade in den i en ny Anamnes/Status-anteckning och signerade den direkt, så blev det ett fel då man försökte stryka anteckningen (man fick ett felmeddelande och knappen "Stryk" förblev gråad). Detta är åtgärdat.

2018-06-04 version 4.70.3

 • Byggt om terapiplanen - Brev så att man återigen kan ta fram och koppla/radera brev från brevlistan. "Visa lista". Byggt in extra kontroll vid Spara att Brevet inte är tomt. Om flera kostnadsförslag skall användas, skapa en Tom mall som endast innehåller %sign%. Skapa sedan Brev - textmallar med de olika kostnadsförslagen och lägg in dem manuellt då kostnadsförslaget görs.
 • Byggt in stöd för Pro Curis Suite Server på bildkataloger.
 • Byggt om Rapport Fakturaunderlag - T Spec-fil enligt ny specifikation.
 • Krypterat kommunikationen med Pro Curis FK-tjänst. Detta används då man använder Pro Curis Suite Server.

2018-05-24 version 4.70.0

 • Byggt in GDPR-Admin formulär. Här kan man skriva ut/exportera all data på en patient och/eller radera all data på en patient. Mallen som används vid utskriften ligger bland övriga Brevmallar och heter GDPR - Rapport. För att återställa mallen raderar man den helt henkelt. Standardmallen läggs då in igen nästa gång man går in i GDPR-Admin. Läs mer om GDPR - Admin här
 • Byggt in standard GDPR-Patientavtal som skapas/skrivs ut automatiskt då en ny registrering sparas. Det går även att skriva ut med snabb-knapp på Brevfliken. Standardmallen går att redigera i Systemregistret - Brev.
 • Byggt bort användandet av de externa DLL:erna ssleay32.dll och libeay32.dll.
 • Byggt om signeringsfunktionen så att klinikchef kan signera allas anteckningar/koder. Fungerar både på enskilda anteckningar/koder och på formuläret Osignerade uppgifter.
 • Terapiplanen är ombyggd på följande sätt:
  Byggt om så att man inte längre låser texten i en terapiplan vid signering (aktivering).
  Tagit bort flikarna Besökstillfällen och Priskalkyl. Förenklat användandet generellt.
  Lagt till Behandlingstid, ATB och STB i datagridden.
  Lagt till Behandlingstid som fylls i på Journalfliken då en terapiplan aktiveras.
  Byggt in så att det syns om en terapi från terapiplanen är använd på status/anamnes-fliken (inlagd med F10).
  Byggt in formulär som visas vid signering där man kan välja vad som skall göras efteråt.
 • Byggt till i Administrera rapporter att man kan markera flera rapporter vid kopiering/flytt och radering.
 • Byggt om ny Dagant/Konsultdagant/Epikris/Anamnes och Status-anteckning, så att man numera kan välja även klockslag. Detta är speciellt viktigt då man bakåtdaterar anteckningar.
 • Rättat fel då en ny Bildgrupperingsflik skapades. Fältet namn var felaktigt skrivskyddat. Felet introducerades i förra versionen.
 • Byggt bort användandet av de externa DLL:erna ssleay32.dll och libeay32.dll.

2018-03-28 version 4.65.0

 • DICOM. Numera appliceras eventuella VOILUT-Sekvenser (en sorts filter för att förbättra bilden) automatiskt då en DICOM-bild laddas. För att byta mellan inget filter/standard/manuellt tryck F11 eller Bildverktyg - Visningsläge inne i Bildredigeraren. OBS! Funktionen kräver ComPCDicom.dll version 2006 eller senare.
 • I Bildredigeraren. Om man stängde en verktygspanel med krysset så sparades inte inställningen till nästa gång man öppnade Bildredigeraren. Detta är åtgärdat.
 • Kontroll vid sparning av dagant, konsultdagant och epikris att anteckningen inte är tom.
 • Om man klickade på en dagant/konsult/epikris-antecknings datumflik och anteckningen var tom så ställde sig Edward längst upp (på första fliken). Om man i detta läge valde att radera den tomma daganteckningen så var det lätt att göra fel och den första anteckningen raderades istället. Detta är åtgärdat.
 • Ny funktion för System/Säkerhetsanvändare - Visa - Raderade daganteckningar. Här går det att se och återställa raderade daganteckningar.
 • Ett fel i egendefinierade rapporter har rättats. Förut gick det att klicka på knappen SQL utan att ha valt en rapport. Detta är åtgärdat.
 • Ny inställning i Systemregister - Övrigt: Endast Systemanvändare kan ta fram Kallelserapporter. Om denna är ikryssad kan endast Systemanvändare ta fram rapporten Rapporter - Kallelser - Kölista. Och Rapporten Kallelser Kö-översikt blir låst till inloggad vårdgivare (tandläkare) (såvida inte inloggad tandläkare också är Systemanvändare).
 • Förenklad använding av ATB. Vid signering av Terapikoder som skall till FK visas numera eventuella checkar direkt i Signeringsfönstret. Man kryssar då enkelt för den/de check/ar man vill använda. Samma sak gäller vid terapiplaneringen.
 • Informationen om antal saker per flik kunde visa fel då en patient togs fram (om patienten hade flera pågående, aktiva registreringar). Informationen uppdaterades rätt vid byte av flik men visades som sagt fel då patienten togs fram. Detta är åtgärdat och nu visas rätt information direkt..
 • Nytt utvecklingsverktyg. Från och med nu används Embarcadero Delphi 10.2.2 Tokyo.

2018-01-26 version 4.60.7

 • DICOM-bilder som sparades med bildredigeraren fick inte den/de kategori/er som valts automatiskt då SOP-Klass/Modality valdes. Felet introducerades i version 4.60.0. Bilder som sparats mellan dessa versioner måste redigeras manuellt i efterhand.
 • Ny DICOM-flik. Om patienten har bilder som saknar kategori visas en ny flik "Kategori saknas", och en ballongdialog visas och informerar användaren om detta.
 • I Bildrapport DICOM har det tillkommit funktioner för att spara och ladda listan med bilder (välj Lista och högerklicka sedan i listan med rapportresultatet).
 • I System - Administrera rapporter. På fliken Egendefinerade har det tillkommit funktion vid högerklick - Lägg till alla lokala rapporter i databasen. Funktionen läser in alla egendefinerade rapport från inställd rapportkatalog igen.

2018-01-22 version 4.60.4

 • I vissa lägen fick man Key Violation då en ny egendefinierad rapport sparades. Detta är åtgärdat.
 • Vid uppstart och rapportkatalogen saknades visades feldialoger. Dessa är bortplockade. Om ingen eller en felaktig rapportkatalog hittas vid uppstart så sätts rapportkatalogen numera till startkatalogen.

2018-01-10 version 4.60.2

 • Det gick inte att ladda en egendefinierad rapport från fil. Detta är åtgärdat.

2018-01-03 version 4.60.1

 • Nya funktionen som visar vem som sparat en bild och om den är signerad fungerade inte på SQL-Server-versioner äldre än 2008. Detta är åtgärdat.
 • Om rapportkatalogen var fel inställd då rapporterna lästes in i databasen fick man ett fel och Edward fick startas om. Detta är åtgärdat.

2017-12-20 version 4.60.0

 • Ny verktygspanel har tillkommit i Bildredigeraren där man kan ändra ljusstyrka/kontrast och utföra filter direkt utan att gå via F7 (Visa - Ljusstyrka/Kontrast). Högerklicka på filterknapparna för att koppla önskat filter. Sparas i databasen per användare. (Så användaren får samma filter på knapparna oavsett dator på kliniken).
 • I Bildredigeraren har även möjligheten att arbeta med odockade verktygspaneler tillkommit. Klicka på Visa - Återställ position på verktygspanelerna - Odockat för att ladda standardutseendet för odockat. Dubbelklicka på verktygspanelerna för att öppna/stänga dem. Flytta dem med vänster musknapp.
 • Bildredigeraren är ombyggd så att den kan flyttas direkt även om den är maximerad.
 • Vid högerklick på en bild för att byta flik visades även dolda flikar. Detta är åtgärdat.
 • Egendefinierade rapporter i databasen. Numera sparas även egendefinierade rapporter i databasen. Den stora fördelen är att alla får tillgång till rapporterna som förut låg lokalt på varje dator. Vid nyinstallation av dator kan rapporterna dessutom kopieras så att de visas på nya datorn i System - Administrera rapporter. Det är även enklare att beställa rapport från Pro Curis då de kan laddas ner direkt inne i Edward.
 • Byggt in #runas# i verktygsknappar som gör att ett program kan köras som Admin.
 • Ny inställning i Systemregistret - Övrigt, Diverse inställningar som tillåter redigering av Anteckningsrutan på Dagantfliken utan att datum angetts på Journalfliken (Tillåt redigering av Dagant-Anteckning utan Journaldatum).
 • Då en DICOM-bild lades till visades en dialog om att uppgifterna (namn och personnummer) inte stämde med aktuell patient. Denna kontroll har blivit bättre och dialogen visas inte längre om ingen information alls finns i den importerade DICOM-bilden.
 • Bildgrupperingsredigeraren har fått fler funktioner. Dels går det numera att hålla inne CTRL och klicka på flera bildgrupperingsobjekt (markera flera), och sedan sätta egenskaper på alla markerade samtidigt. Det har även tillkommit Autoförhandsvisa bilden och Antal sekunder under Efterbehandling. Så, när en bild sparas direkt i det aktuella bildgrupperingsobjektet så visas bilden i fullskärm så länge man ställt in. (Om man sätter 0 sekunder så visas den tills man själv stänger fönstret.)
 • Globala röntgen-moduler. I Systemregistret - Bilder går det numera att lägga upp Röntgenkopplingsmoduler som är globala. Dessa sparas i databasen och kan användas av alla klientdatorer/bildgrupperingar. I bildgrupperingsredigeraren högerklickar man för att välja röntgenmodul. Det går sedan att klicka i ovankant på bildgrupperingsobjektet för att starta röntgenkopplingsmodulen och spara bild direkt till Edward utan att behöva klicka på fler ställen.
 • Redigera bildkategori. I Systemregistret - Bilder - Bildkategorier har en ny knapp tillkommit Ändra. Där går det numera att ändra namnet på en kategori. Det går även att koppla en bild till en bildkategori. Denna bild visas i bildgrupperingsobjekt som bakgrundsbild då patienten inte har några bilder sparade med den aktuella kategorin.
 • Flera bildserier för bildredigeraren i DICOM. På bildserier har det tillkommit en kryssruta Visa endast i bildredigeraren. Denna har betydelsen att man numera kan skapa flera bildserier som kan användas då DICOM-bilder sparas. Om det finns flera bildserier med denna ikryssad kan användaren välja vilken som skall användas. Inställningen sparas per dator. Dessa bildserier visas dessutom inte under Arkivfliken - Ta bildserie.
 • Importera bild - från fil har byggts om. På varje bild visas numera en "Spara nu" knapp. Detta för att underlätta eventuell bildserietagning. "Spara nu" gör att bilden sparas direkt och bildserietagningsfönstret hoppar ett steg så att man enkelt ser vilken nästa bild blir.
 • I Bildredigeraren har det tillkommit ett nytt visuellt verktyg för att redigera VOI/LUT på röntgenbilder med mer än 8 bitars gråskala. Bildverktyget visas automatiskt då man ställer in Manuell VOI/LUT och lägger sig i ovankant på bilden.
 • Nya urvalsfunktioner har tillkommit på Anamnes/Status-anteckningar. Nu går det att välja om även Titel på vårdgivaren skall visas, samt ändra sorteringsordningen på anteckningarna.
 • Rotera/spegelvänd bilder direkt på miniatyrbilden på fliken. Nya funktioner för att rotera/spegelvända bilder direkt på Arkivflikarna. Både vanliga bilder och DICOM-bilder går att roteras/spegelvändas. DICOM-bilder kräver dock compcdicom.dll version 2005 eller nyare. Alla med skrivrätt får rotera/spegelvända bilder som ej är sparade. Bilder som är sparade aktuell dag får rotera/spegelvända av alla med skrivrätt. Bilder sparade tidigare får endast rotera/spegelvända av systemanvändare eller användare med rättighet att radera signerade bilder.
 • Redigering av Hälsodeklaration har förenklats. Att göra en Frågegrupp har blivit betydligt enklare då detta numera görs i ett steg. Vidare sä döljs frågegruppen från värde-gridden. (Förut visades frågegruppen även i värden-gridden vilket kunde upplevas som förvirrande).

2017-10-05 version 4.50.2

 • Rättat fel på Dagantfliken då bildgruppering skulle laddas där. Om inte DICOM var aktiverat fick man ett felmeddelande. Detta är åtgärdat.
 • Byggt om utskrift av etiketter från Registreringsfliken (med högerklick på Skriv ut). Förut hämtades aktuellt datum från Ekonomi-flikens Från och med-datum (den översta). Numera sätts datumet som standard till dagens datum men går att ändra i Rapporter - Etiketter - Standard.
 • DICOM. Då en 12-bitars DICOM-gråskalebild packad med förstörande JPEG2000 laddades i bildeditorn och funktionen VOI/LUT användes så laddades bilden felaktigt från DICOM-servern hela tiden. Detta är åtgärdat.

2017-08-25 version 4.50.0

 • Rapporter i databasen. Detta innebär att rapporter som tidigare sparades i en fil lokalt eller i en gemensam katalog på en server, numera sparas i databasen istället. När den första datorn startar den nya versionen (4.50.0) av Mona, Ebba eller Edward så läggs alla rapporter, från inställd rapportkatalog, in i databasen. Det går också att vid ett senare tillfälle läsa in eller byta ut de redan inlästa rapporterna. Möjligheten finns också att ladda ner ”standard” rapporter från Pro Curis AB:s hemsida inifrån något av ovan nämnda program. Detta gäller för RPT (Crystal reports) och RTF (Word eller Wordpad) rapporter. Egendefinierade rapporter påverkas inte av detta, men kommer i en senare version. Skulle den dator som startar något program som första klient inte ha alla rapporter i rapportkatalogen så läggs de in efterhand som någon annan, som har rapporten, skriver ut den. Pro Curis AB kan också enklare hjälpa till att specialanpassa rapporter för respektive kund.
 • Byggt in Bildgruppering på Dagantfliken som kan väljas istället för de 3 vanliga bilderna.
 • Lagt till att förhandsvisning av utskrifter kan spara till fil - PDF. Förut fanns bara valet RTF.
 • Lagt in ruta som visar att man måste fylla i Datum på Journalfliken för att få skriva i Anteckningsrutan på Dagantfliken.
 • Lagt in kontroll då man fyllt i Datum på Journalfliken "Spara ändringar".
 • Byggt in stöd för att inte välja någon patient vid inloggning.
 • Byggt om Bildrapport-funktionen på Arkivfliken. (Högerklick på bilder). Numera går det att skapa en Brevmall med %bild1% %bild2% %bild3% osv på samma rad och systemet skalar då om bilderna automatiskt så att de får plats. På så sätt går det att designa "snygga" utskrifter av bilder. Bilderna skrivs ut i den ordningen man markerar dem. Funktionen även inbyggd på DICOM-bilder.
 • Nytt menyval under "Arkiv", "Stäng aktiv patient". Stänger den aktuella patienten/alla flikar döljs.
 • Datagridden som visar Hälsodeklarationer visar fler poster.
 • Nytt menyval under "Arkiv" - "Lägg till", "Flikspecifik data F5". (Samma sak som F5 förut. Bara lagt till den i menyn)
 • Rättat fel då bilder skickades via epost. Istället för klinikens namn stod klinikens nummer. Detta är åtgärdat.
 • Byggt om Hälsodeklaration - Sjukdomar/Läkemedel fliken så att den även innehåller Vanor/Beroenden.
 • Rättat fel då en Hälsodeklaration redigerades. Ändringarna sparades men visades inte förrän man bytte patient.
 • Byggt om terapiplanen så att formuläret Redigera terapiplan visas då man kopierar en terapiplan. (Så att man enkelt kan byta namn på kopian)
 • Terapiplanen ändrat texten på anamnes/statusfliken "Det går inte att skriva här för att det finns ingen aktiv terapiplan".
 • Rättat fel på Dagantfliken. Fel terapiplan togs fram i vissa lägen. (Till exempel om flera pågående terapiplaner fanns)
 • Rättat fel då röntgenbilder sparades med bildserietagning på Windows 7 (eller nyare) dator. Om fler än 9 bilder sparades på en gång så sorterades bilderna fel. Detta är åtgärdat.

2017-04-27 version 4.21.0

 • Byggt om så att Daganteckningar, Konsultdaganteckningar, Anamnes och Status och Epikrisanteckningar går att bakåtdatera längre än 2 veckor. En NY anteckning går att bakåtdatera hur långt som helst. Skrivdatum blir dock dagens datum. Det går fortfarande inte att redigera en anteckning som är äldre än 2 veckor.
 • Byggt om så att makulerade Brev inte syns på osignerat-listan.
 • Byggt om rapporten Daganteckningar med tid imorgon så att även telefonnummer ingår i filnamnet på ut-filerna.
 • Byggt in så att man kan skriva ut tandgårdar i Brev. %tgstatus%, %tgkaries% med flera.
 • Byggt in %kön% och %fdag% (födelsedag) i parameterlistan för Verktygsknappar.
 • Byggt om Varning, Ant och OBS så att det går att ändra teckensnitt i dem. Inställningen görs i Systemregistret - Övrigt och är INTE bakåtkompatibel.
 • Infört informationsruta som visas då specialversion ökas.
 • Lagt till Extra1 fältet på Registreringsfliken.
 • Lagt in funktion som rättar till felaktigt numrerade daganteckningar.
 • Rättat fel i patientloggen som visas på Registreringsfliken. På patienter som inte tagits fram på över ett år visades ingen logg alls. Detta är åtgärdat.
 • Stöd för Försäkringskassans version 5 (MAJR2017)

2016-12-01 version 4.20.6

 • Byggt in varningsruta om teckensnittet väljs till standard MS Sans Serif 10.
 • Byggt om så att eventuella dialoger om Varning, Anteckning, OBS med flera inte visas då Osignerade uppgifter formuläret är framme. (Då man signerar). Dialogerna visas dock vid flikbyte/Spara/Ångra när Osignerade uppgifter stängts.
 • Brevfunktionen har byggts om då FTV-Edward används. Om ett brev markeras som Inget svarskrav behöver det bara signeras en gång som läst för att försvinna från FTV-användarens osignlista.
 • Vid användning av FTV-Edward går det numera att skicka brev från FTV till TR Kliniken också.
 • Uppgraderad till Delphi 10.1 Berlin update 2.
 • 3 nya teman har tillkommit.

2016-11-04 version 4.20.0

 • Uppgraderad till Delphi 10.1 Berlin.
 • Lagt till index i databasen för att snabba upp sökning i textmalls-listan.
 • Byggt om så att det inte längre går att redigera och spara nya bilder samtidigt på Arkiv-fliken.
 • För att starta Mona, Arne eller Ebba från något annat ställe än det förinställda går det att hålla nere CTRL samtidigt vid tryck med vänster musknapp på Mona, Arne eller Ebba knapparna, då kommer en dialog upp för att välja var programmet ligger.
 • Lagt till %vgepost% så att Vårdgivarens e-post går att få med på brev.
 • Byggt om så att fältet Info är redigerbart på en terapi så länge den är osignerad.
 • Byggt om Varning, Anteckning, OBS och Grattis-rutorna så att de inte längre är modala och kan hamna bakom och därmed låsa Edward i vissa lägen.
 • En ny Gemensam katalog för rapportfiler via FTP har tillkommit i Egendefinierade rapporter.
 • Om man ändrade sorteringsordning på en bildflik i Systemregistret som det fanns bildgrupperingsobjekt på så visades inte bildgrupperingsobjekten efteråt. Detta är åtgärdat.
 • Rapporter med urval på datum är till-och-med datum ändrat att verkligen inkludera vald dag. Vissa rapporter hade inte detta, till exempel Ekonomisk rapport.
 • Utskrifter av richedits som gjordes med Skriv ut – Brevmall funktionen har byggts om så att mallen kan inkludera text även nedanför utskriften.

2016-07-01 version 4.19.0

 • Listan med vårdgivare som skall signera är ombyggd. Ny dagant, epikris, anamnes, status, hälsodeklaration, terapiplan har numera 3 grupper. Först visas de som använts 3 gånger eller mer. Sedan följer en lista på de som är kopplade till den klinik som är vald. Sen följer alla andra i databasen med signeringsrättighet.
 • Ett fel har rättats då ny Epikris skulle skrivas. Om man tryckte på Avbryt och inte gjorde en ny Epikris så var "Ny"-knappen gråad tills man tryckte på Ångra. Detta är åtgärdat.
 • Ett fel har rättats på Kvalitet - Ekonomi-fliken. Datumintervallet som valdes blev inte rätt förut. Detta är rättat.
 • Vårdgivare kan numera inaktiveras även om de är upplagda som användare. Dock måste användaren inaktiveras först.
 • DICOM. Bilder sorteras numera både på datum och klockslag. Eventuellt klockslag hämtas i följande ordning: motsvarande klockslags-TAG för vald datum-TAG, AcquisitionTime, ContentTime, SeriesTime, StudyTime, InstanceCreateinTime. Om inget klockslag hittas så fungerar systemet som förut, det vill säga sortering på vald datum-TAG.

2016-05-20 version 4.18.0

 • I Terapiplanens brevfunktion gick det inte att lägga in textmallar. Detta är åtgärdat.
 • Ny funktion när man stryker en terapi som ingår i en kundkorg så kan man hoppa direkt till Mona som tar fram rätt kundkorg på verifikationsfliken. (Kräver Mona 4.16.0 eller senare)
 • I Terapiplanen räknades inte eventuellt användande av STB av vid manuell hantering. Detta är åtgärdat.
 • Uppföljningsrapporten fick SQL-fel då vissa urval gjordes. Detta är åtgärdat. (Introducerades i 4.10.0)
 • Edward32.exe är numera signerad med certifikat från Pro Curis AB. Detta för att höja säkerheten då Edward32.exe laddas ner från Internet/kontrolleras av antivirus-program.
 • Certifikathanteringen vid koppling till Försäkringskassan har förenklats. Istället för att installera certifikatet på servern så läggs det numera in i Systemregistret – Interna kliniker - Certifikat i Edward. Certifikat kan läggas in i förväg och börjar automatiskt att användas av FKtjänsten då det börjar gälla. Certifikatet sparas i databasen på Intern Klinik-nivå och läggs således bara in en gång per certifikat.

2016-03-15 version 4.17.2

 • Vid Autosignering så stängdes inte alltid dialogen med Avbryt-knappen. Detta är åtgärdat.
 • Knappen ”REG” på Journalfliken blev inte grön då det fanns fler än 1 registrering. Detta är åtgärdat.
 • SQL. Ett antal SQL-frågor som ställdes varje gång man bytte flik i Edward har optimerats för att minimera nätverkstrafik.
 • DICOM. Bildladdning från PACS enligt Study-modellen har snabbats upp/byggts om. Nu hämtas bara de DICOMobjekt med modalitet/SOP-klass som visas i Systemregistret i Edward.
 • Floater. Inställning i Systemregistret – Övrigt har tillkommit för att hindra Floater att byta patient automatiskt. Inställningen sparas i databasen och gäller alla i Systemet. Kräver T4-floater version 4.10.0 eller nyare.
 • Bildredigeraren – DICOM. Förut kontrollerades om den laddade DICOM-bilden hade en originalbild att ladda. Då tändes ”Återställ”-menyalternativet upp. Detta är flyttat till ”Återställ”-knappen för att inte söka i onödan mot DICOM-servrar/dir.
 • Kunder som använt både Knut och Mona fick fel då patientens skuld skulle räknas ut. Detta är åtgärdat.
 • AD-inloggning. Förut var man tvungen att lägga upp FTV-användare manuellt. Numera kan de själva välja klinik/kliniker vid inloggning första gången och då läggs de automatiskt upp som vårdgivare under Externa kliniker – klinikvårdgivare.

2015-12-02 version 4.16.2

 • Kunder som inte kört Ebba fick ett databasfel om att fältet MOBILNUMMER saknades. Detta är åtgärdat. (Felet introducerades i 4.16.0)
 • I Anamnesen: rubriken eRecept döljs numera om patienten inte har några eRecept skapade. (Om eRecept trots detta skall döljas sätter man eRecept-urvalet till -1 månader.)

2015-11-30 version 4.16.1

 • Databasfel ombyggt. Kunder som körde SQL Server 2005 och Databasen i SQL Server 2000 läge fick felmeddelanden på Registreringsfliken om att vissa tabeller inte kunde öppnas. Detta är numera ombyggt för att vara bakåtkompatibelt.

2015-11-27 version 4.16.0

 • Favoritlistor! DropDown-listor omsorterade på mest använda (per vald Tandläkare/Ortodontist på Registreringsfliken). DropDown-listorna för: Ortodontist, Ortodontiassistent, Klinik, Brevmall (registreringsfliken och nytt Brev) och textmallar (journal-fliken, dagant och konsultfliken) sorteras numera efter mest använda. Mallar/kliniker som är använda mer än 2 gånger visas överst i bokstavsordning. Sedan följer en tom rad och texten -= Övriga =- följt av ännu en tom rad och sen följer övriga vårdgivare/mallar/kliniker i bokstavsordning.
 • På Kvalitetsfliken kan man numera ställa in olika mallar för olika kliniker. I Systemregistret – Kvalitet går det numer att högerklicka på knappen Välj som standard och där välja vilken klinik den valda Kvalitetsmallen skall gälla för. (OBS! Gäller endast nya registreringar och registreringar där det inte gjorts någon specifikt val på patienten med pil-knapparna upp till vänster på Kvalitetsfliken).
 • Då ny dagant/anamnesant/statusant/brev/epikris skrevs och den valda vårdgivaren var kopplad till en Internklinik så skrevs det ut ett (I) (I för Internklinik) efter vårdgivarens namn. Detta är borttaget. Då Brev skrivs visas inte den valda kliniken i vårdgivarens namn heller.
 • Då tema användes visades inte den valda färgen rätt på DICOM-Servrar och DICOM-Dir i Systemregistret. Detta är åtgärdat.
 • Då tema användes visades inte inaktiverad DropDown-data i röd text. Detta är åtgärdat.
 • Inloggning via Active Directory. Då Active Directory och LDAP användes som inloggning fick man ett felmeddelande och man kom inte in i systemet. Detta är åtgärdat.
 • Nya teman har tillkommit. Bland annat Copper, Diamond, Jet.
 • På Dagantfliken används numera samma bakgrundsfärg på bilderna som används på Arkivfliken.
 • Förberett med Norska personnummer. Edward klarar numera att hantera Norska personnummer med Norsk personnummerkontroll.

2015-11-12 version 4.15.3

 • Kortkommandon fungerade ej på rätt sätt då teman användes. Detta är åtgärdat. (Felet introducerades i version 4.15.0)
 • Texten Varning i Cave-rutan var inte röd då teman användes. Detta är åtgärdat.

2015-11-10 version 4.15.1

 • Färgfel på bildobjekt på Arkivfliken. Om bakgrundsfärgen ändrades till svart och inget tema användes så syntes inte datum och filnamn på bilderna (då texten också var svart). Detta är åtgärdat. (Felet introducerades i version 4.15.0)
 • Bildgrupperingsobjekt visades med klockslag i datum. Detta är åtgärdat.

2015-11-06 version 4.15.0

 • Uppgraderad till Delphi 10 Seattle.
 • Nya teman har tillkommit. Bland annat Sky, Windows 10.
 • DICOM. Hämtning av DICOMobject med Study-modellen har byggts om så att även object utan SOPClassUID hämtas. (Till exempel Effica PACS)
 • Automatisk daganteckning vid byte av personnr. Då Systemanvändare byter personnr på en patient skapas numera en daganteckning automatiskt.
 • Koppling till C-TaktLink. Kopplingen till C-TaktLink har uppdaterats. Patienter med apostrofer i namnet skickades inte korrekt. Detta är åtgärdat.
 • Omskalning. Den inbyggda omskalningsfunktionen har tagits bort. Edward förlitar sig numera på Windows omskalningsfunktion. (Ställ in till exempel 125 % i Kontrollpanelen – Bildskärm på datorn för att förstora)
 • Klinikval. Vårdgivare behöver inte längre kopplas till InternKliniker i Systemregistret. Förut var alla vårdgivare tvungna att kopplas till en InternKlinik om en enda vårdgivare kopplats. Detta är ombyggt så att val av klinik endast behöver göras i de fall man vill begränsa vårdgivaren till att endast kunna välja bland de valda klinikerna vid inloggningen.
 • Byte av klinik. Ett nytt menyval har tillkommit: Byt klinik… Om den inloggade användaren har rätt att arbeta på flera kliniker, kan man välja klinik här utan att behöva logga ut/in.

2015-08-19 version 4.11.4

 • Ett fel har rättats. Patientlogg-funktionen som infördes i 4.11.3 ställde en SQL-fråga som inte fungerade mot vissa databaser. Detta är åtgärdat.

 2015-08-18 version 4.11.3

 • En ny dialogform kallad ballongdialog införs. Denna dialog har inga knappar och visas under 10 sekunder som standard. Exempel:

  Dialogen är tänkt att användas på så många ställen i programmet som möjligt för att reducera antalet dialoger där användaren måste klicka för att komma vidare.
 • En ny funktion har tillkommit på Registreringsfliken: Patientlogg. Här visas information om vad som gjorts på patienten i systemet och av vem.
 • Ett fel har rättats. Registrerings- och Hälsodeklarationsfliken översattes inte då språkfil var vald. Felet introducerades i version 4.10.0.
 • Ett fel i bildrapporten har rättats. Om en bildrapport tog fram en icke-bild (*.doc, *.xls, *.pdf o.s.v.) så fick man ett felmeddelande då bildspel startades. Detta är åtgärdat.
 • Ett fel har rättats. Om FTV-användare var inloggad gick det inte att skapa en registrering. Detta är åtgärdat.
 • Icke-bilder som sparats på Arkiv-fliken gick inte att flytta till annan flik. (Menyalternativet fanns inte). Detta är åtgärdat.

2015-07-02 version 4.11.0

 • Ett fel har rättats. Om Edward 4.10.6 eller nyare startades från C:\Program\Pro Curis Suite\ och ”Starta Ebba” var ikryssad i inloggningsrutan så startades inte Ebba. Detta är åtgärdat.
 • Då Statustandgården fylldes i visades vissa rotytor på tänderna med felaktiga namn. Detta är åtgärdat.

2015-06-29 version 4.10.8

 • Ett fel har rättats. Rapporten ”Patienter utan tid” gick inte att köra ut om den valda kliniken endast hade Ortodontiregistreringar. (Som är standard)
 • Då Statustandgården fylldes i med material (lagningar) och automatisk inmatning av terapikoder ställts in i Systemregistret fick man ett fel. Detta är åtgärdat.

2015-06-28 version 4.10.7

 • Ombyggnad med vårdgivare. I version 4.10.6 byggdes filter in som gjorde att vårdgivare inte visades dubbelt om man kryssat för dem på Interna kliniker i Systemregistret. Filtret gjorde dock att om man kopplat minst EN vårdgivare till en intern klinik så var man tvungen att koppla ALLA. Detta är åtgärdat. Numera kan vissa vårdgivare vara kopplade till en eller flera Interna kliniker medans andra kan vara okopplade. Både kopplade och okopplade visas i dialogerna, nytt Brev, ny Daganteckning, ny Anamnes/Status-anteckning, ny Epikris etcetera. (Om klinik valts vid inloggning visas såklart endast de vårdgivare som kopplats till den valda kliniken som tänkt)

2015-06-26 version 4.10.6

 • Uppstartsprocessen har gjorts om. Edward startar en eventuell ny version direkt vid uppstart, inte efter att man loggat in, som tidigare. (Tidigare startade Edward och visade inloggningsrutan från den startade exe-filen. Numera startas Edward och visar inloggningsrutan från den senaste versionen i %appdata%\ProCuris\Pro Curis Suite.)
 • Ett fel i den digitala remisshanteringen har åtgärdats. Remisser skickade till kliniker utan vald vårdgivare kunde inte kopplas till någon vårdgivare. Detta är åtgärdat.  
 • Fel som introducerades i version 4.10.1 gällande när Edward körs i minimal upplösning 1280 x 1024 har åtgärdats. Dels skalades inte vissa teckensnitt om, dels centrerades inte Edward rätt på skärmen.
 • Det gick inte att redigera kliniker från Klinikadressboken. Detta är åtgärdat.
 • När textmallar som bestod av flera rader lades till, försvann sista tecknet av misstag. Detta är åtgärdat.

2015-06-11 version 4.10.3

 • Systemregister för Ordinära användare. Nu kan även Ordinära användare komma åt de delar av Systemregistret som gäller den inloggade användaren. (Saker som sparas i registret på datorn). Menyn heter Inställningar – Diverse inställningar. Exempel på inställningar som går att redigera: sökvägar för rapporter, twain, röntgen. Egna bildgrupperingar. Den egna vårdgivaren. Med mera.
 • Bildrapporterna har fått mer funktionalitet. Numera går det att markera bilder i rapportsvaret och högerklicka – Jämför markerade bilder. (Upp till 8 bilder kan jämföras samtidigt) Det går även att radera bilder ur rapportsvaret (inte permanent). Det går alltså att radera icke önskvärda bilder vid till exempel export eller bildspel.
 • Ett databasfel har åtgärdats. Vid uppgraderingen som infördes i 4.10.1 skapades en primärnyckel om. Och vid vissa lägen kunde detta resultera i en SQL-låsning. Detta är åtgärdat.
 • Radera DICOM-bilder. Numera kan även användare utan rättighet att radera bilder, radera bilder sparade den aktuella dagen. (StudyDate)

2015-05-29 version 4.10.1

 • Databasuppgradering. Edward 4.10.1 innehåller en databasuppgradering som görs automatiskt vid uppstart. Uppgraderingen är inte bakåtkompatibel vilket betyder att äldre Edward G4 versioner inte kommer att kunna logga in efteråt. (Varning fås, och det går inte att komma in i systemet)
 • Helt ny funktion Externa Ärenden, som inkluderar globala Interna kliniker och vårdgivare. Läs mer om detta här: Infoblad Externa Ärenden. (Externa ärenden tillåter att bilder, daganteckningar, brev med mera skickas mellan kliniker på ett säkert och enkelt sätt. Ända upp till 100MB data kan bifogas per ärende)
 • Helt ny flik eRecept. Nu går det att skriva eRecept direkt i Edward! Läs mer om detta här: Infoblad eRecept.
 • I Välj patient-fönstret har det tillkommit funktion att söka på patientens unika nummer i rutan för telefonnummer.
 • Egendefinierade rapporter visas numera i en snabbmeny under Rapporter – Egendefinierade. (För att visa/skapa/redigera egendefinierade rapporter välj Designa Egendefinierad… under Rapporter.)
 • En helt ny urvalsruta visas med de urval som lades in då rapporten skapades. Urvalsrutan byter alltså utseende beroende på hur rapporten designas.
 • Nedan exempel på egendefinierad rapport med urval för Tandläkare och Intern klinik:

 • Egendefinierade rapporter – flera nya fält har tillkommit i listan. Även ett nytt val om rapporten skall vara stående eller liggande. Välj liggande om rapporten innehåller många visningsfält.
 • TR Klinik och Klinik har bytt namn i Systemregistret till Interna Kliniker respektive Externa Kliniker. Detta för att underlätta digitala/pappers-brev/remisser.
 • Digital brevhantering. Nytt i denna version är att det går att skicka digitala remisser/brev till/från alla Interna Kliniker som jobbar mot samma databas. Då ett brev skapas väljs Extern eller Intern klinik. (Extern väljs som standard, som förut)
 • Crystal Reports. När en rapport inte får några poster i svaret så stängs fönstret automatiskt.
 • I Systemregistret går det numera att ställa in en standard Patienttyp och en standard Subventionstyp (högerklicka för att välja). Dessa standardtyper används då nya terapiplaner skapas.
 • Då en terapiplan aktiveras väljs automatiskt dennas patienttyp och subventionstyp på Registreringsfliken.
 • Patienttyp och Subventionstyp behöver således inte längre fyllas i vid inregistrering, de blir valda automatiskt då en terapiplan aktiveras.
 • DICOM. Ny kryssruta har tillkommit på Ny/redigera DICOM-server fönstret. Leta efter thumbnails på andra DICOM-dir/servrar. Om kryssrutan kryssas i så försöker systemet hitta en thumbnail (ICON) från alla anslutna DICOM-dir/servrar som har kryssrutan Hämta endast thumbnails från DICOMDir ikryssad OCH INTE FIND. Alltså för att sökningen skall fungera måste kryssrutan FIND vara urkryssad på det DICOMdir thumbnails hämtas från.
 • DICOM. Endast de SOP Klasser som finns inlagda på fliken SOP Klasser i Systemregistret – Bilder – DICOM tolkas som bilder. Om ett DICOM-objekt som hämtas har en SOP-klass som inte finns i denna lista så visas den inte för användaren alls. Exempel på detta är Schicks hängningsprotokoll som har SOP-klassen SR.
 • Felrättning: på Arkiv-fliken då bilder skulle exporteras till HTML eller direkt till mapp, så döptes dessa till samma namn varje gång. Detta medförde att bilder i exportmappen skrevs över om bilder från flera olika flikar skulle exporteras. Detta är åtgärdat.
 • Active Directory uppdatering. I Windows 7/8/8.1 var det möjligt för den, i Windows, inloggade användaren att logga in i Edward med blankt lösenord. Detta är åtgärdat.
 • Bildredigeraren. Ny snabbfunktion har tillkommit: Rotera bilden valfritt. För att aktivera funktionen, klicka på Rotera bild i effektpanelen, eller håll nere både vänster och höger musknappar. Dra sedan musen i sidled för att rotera. Tryck på Escape för att återställa bilden som den var innan rotering.

2015-01-09 version 4.03.8

 • Förberett för moms på terapier. I Systemregistret – Patient – Patienttyper har det tillkommit en kryssruta för Moms. Om en Patienttyp med moms ikryssad är vald på Registreringsfliken så får alla Terapier som läggs in kryssrutan Moms automatiskt ikryssad. (Kryssrutan Moms kan även fyllas i/ur manuellt på Journalfliken – Status/Anamnes – Terapier genom att markera kolumnen Moms och trycka Space eller genom att högerklicka i fältet Fk-ers och välja Momsbelagd)
 • Alla priser på terapier är inklusive moms. Alltså, om ett högre pris skall tas ut på de terapier som är momsbelagda, skapas enkelt dubbletter på dessa terapier i Systemregistret – Journal/Prislistor – Terapier. Markera önskad terapi och högerklicka och välj Kopiera. Ändra Pris och se till att FK-kod är tom så den inte skickas till FK. Lägg till exempel till ett M i namnet (för Moms). Exempel ”902” blir ”902M”.
 • På fliken Kvalitet – Ekonomi har det tillkommit ett extra urval Visa endast med moms.
 • Även på rapporten Rapporter – Administrativa rapporter – Ekonomisk rapport har det tillkommit kryssruta Endast momsbelagda. Här har även tillkommit en kryssruta Visa endast terapier kopplade till en registrering som är ikryssad som standard. Om den inte kryssas i kan det visas fel antal terapier (en terapi per registrering patienten har) beroende på vilka andra urval som gjorts i rapporten.
 • I Systemregistret – Journal/Prislistor på Terapier fliken ställs den aktuella momsen in. Som standard 25 %.
 • Snabbare redigering av bildmallar/Brev. I Systemregistret – Brev har Edward byggts om så att bildmallarna inte laddas direkt utan endast då de redigeras/läggs till.
 • Stöd för läsning av JPEG2000 filformat. (Då bilder läggs till. Filerna måste ha filändelsen .JP2 eller .J2K)
 • Åtgärdat ett fel då bilder lades till i ett bildgrupperingsobjekt med dra-och-släpp eller högerklick. Om det var inställt att bilder skulle sparas som JPEG2000 i DICOM kom ett felmeddelande om att bilden inte kunde visas. Bilden sparades men visades inte korrekt förrän fliken laddades om med Spara eller Ångra. Detta är åtgärdat.
 • Export till HTML har byggts om så att filnamnen blir mer unika. Förut namngavs bilderna efter ett löpnummer som nollställdes varje gång funktionen anropades. Numera inkluderas originalfilnamnet.
 • Byggt in ny egenskap på ett bildgrupperingsobjekt; Efterbehandling. Här kan samma funktioner väljas som på en Bildserie. Till exempel göra om till gråskala. Alla bilder som släpps och sparas på Bildgrupperingsobjektet görs då om till gråskala.
 • Ny inställning på DICOMServer/DICOMDir. Om JPEG2000 väljs som Transfersyntax då bilder sparas, sparades dessa alltid som YBR_RCT. Numera går det att välja RGB. Detta rekommenderas dock inte, då RGB blir större filer och/eller sämre bildkvalitet. Använd endast detta i kompatibilitetssyfte!

2014-11-13 version 4.03.1

 • Stöd för JPEG2000 då bilder sparas/hämtas i DICOM. Tillsammans med nya compcdicom.dll 2.00.1 finns numera fullt stöd för JPEG2000, JPEG2000LossLess, RLE, ZLIB, JPEG. Det går att göra separata inställningar per DICOMServer/DICOMDir på standard-TransferSyntax. Både för RGB och Gråskalebilder (foton och röntgen-bilder). Packningsgraden för JPEG2000 går att ställa efter önskat läge 0-100%.
 • Urval för Klinikvårdgivare har tillkommit för rapporten Obesvarade brev.
 • Ny egenskap har tillkommit på brevmallar i Systemregistret – Brev: Svarskrav. Då nytt brev skapas väljs Svarskrav automatiskt från den valda brevmallens inställning.
 • Digital remisshantering. Förut visades FTV-besvarade brev från alla kliniker då användare utan signeringsrätt loggade in. Numera visas endast FTV-besvarade brev från den valda kliniken. (Som valdes vid inloggningen)
 • Uppgraderad till Delphi XE7.
 • Två nya teman har tillkommit.
 • Ny Om-ruta som visar versioner på alla Pro Curis Suite filer.
 • Om-rutans bakgrundsbild följer årstiderna.
 • I Om-rutan kan man numera klicka på versionsnumret för att komma till denna sidan direkt.

2014-06-24 version 4.02.8

 • Om Edward kördes i fullskärm och en bild togs fram i fullskärm, så ändrades Edward till normal-läge då bilden stängdes. Detta är åtgärdat.
 • Hämtning av DICOM-bilder har byggts om och snabbats upp.
 • I vissa lägen, då bilder varit markerade på Arkiv-fliken, bytte flik, och sen direkt tryckte på Skriv ut (utan att markera några bilder) så fick man ett fel. Detta är åtgärdat.
 • Då ett brev makulerades skrevs inte makuleringsorsaken ut och brevets text blev inte heller överstruken. Detta är åtgärdat.

2014-05-30 version 4.02.5

 • I autosigneringsfunktionen har en överflödig dialog tagits bort för att förenkla autosigneringen.
 • I bildredigeraren har snabbtangenten F10 lagts till som genväg till Rotera valfritt.
 • Funktionerna Byt lösenord och Byt signaturkod, under Arkiv-menyn, fungerade inte som tänkt. Detta är åtgärdat.
 • Då Journal-fliken signerades och koppling till Försäkringskassan var aktivt, kom dialogen om att uppdatera patientens FK-information, även om patienten ännu inte hade några terapier inlagda. Detta är åtgärdat.

2014-03-27 version 4.02.0

 • Autosignering: I formuläret som visar osignerade saker, kan man numera högerklicka på varje datagridd och välja Autosignera… Man skriver då sin signaturkod och sen signeras allt i den datagridden. Det finns även en ny knapp Signera… Om man klickar på den så skriver man sin signaturkod och sen signeras ”allt”. Undantaget är digitala brev som skickas mellan kliniker i systemet. Det är endast det första steget att signera brevet som signeras. Att brevet är läst, besvarat och svaret läst signeras inte med autosigneringsfunktionen. Även terapier är speciella för dem som använder Mona och koppling till FK. Autosigneringsfunktionen visar då samma formulär som vanligt då terapier signeras och användaren måste bekräfta att saker skickas till FK.
 • Med den nya Autosigneringsfunktionen kan man till exempel signera en gång om dagen, eller då man byter patient. Behovet att signera varje enskild daganteckning, diagnos, anamnesanteckning, hälsodeklaration, med mera försvinner.
 • OBS! Autosigneringsfunktionen är avstängd då man använder osign-listan för att välja patient. (Första gången man loggar in i Edward)
 • I formuläret som visar osignerade saker kan man numera högerklicka och välja Dölj på kryssrutorna uppe till vänster: ”Visa osignerade…”. Kryssrutan blir då gråad (inte ikryssad eller urkryssad utan ett mellanläge, gråad). Gråad betyder att Edward inte varnar för eller visar osignerad data. Inställningen sparas per användare i databasen. För att åter visa osignerade saker, högerklicka och klicka på Dölj igen. Man kan fortfarande använda kryssrutorna som vanligt dock återställs de vid omstart av Edward till det som valts med högerklick Dölj/icke Dölj.
 • Antal brev som visas på fliken Brev har byggts om att visa alla brev en patient har om kryssrutan Visa brev från alla patientens registreringar på Brevfliken är ikryssad.
 • Uppgraderat TWAIN-stöd för TWAIN 2.0. Om det blir något problem med TWAIN, scanner eller liknande, kontakta vår support.
 • Rapporturvalet på rapporterna Ekonomisk rapport (terapier) och Diagnoser har byggts om så att endast de terapier/diagnoser inom valt intervall visas i listan. Listan är dessutom numera case sensitive. Vilket innebär att koder med samma namn men olika i användandet av små/stora bokstäver visas. Exempelvis: Om man hade en terapikod som hette ”FAST” under en period och sedan ändrade till ”Fast” så visades endast en av dem i listan och därmed på rapporten. Numera visas både ”FAST” och ”Fast” i listan. De behandlas som två separat terapikoder.
 • Ett fel har åtgärdats då diagnoskod skulle väljas. I vissa system (databaser) fick man då ett fel om ”Collation order” som inte stämde. Detta är åtgärdat.

2014-03-07 version 4.01.9

 • På Dagantfliken kan man numera lägga in Diagnoser och Terapier med hjälp av F11 och F12 som på Journalfliken.
 • Terapiplanstexten och Anteckningar-texten kan numera göras större på Dagant-fliken med hjälp av det röda smala fältet som löper under daganteckningarna. Inställningen sparas per användare/dator.
 • På Dagantfliken när man skrev en ny daganteckning så såg man inte senaste daganteckningen som standard i rutan ovanför. Detta är åtgärdat.
 • Då diagnoser och terapier läggs in via F11 och F12 så sorteras numera diagnoserna/terapierna på mest använda först, sedan i alfanumerisk ordning som förut. Man kan högerklicka på listan med diagnoser/terapier och ändra sorteringsordning till den gamla Alfanumerisk. Inställningen sparas per användare/dator.
 • I Systemregistret på fliken Journal/Prislistor kan man numera högerklicka på en terapikod och kopiera den.
 • Formuläret Osignerade uppgifter kunde i vissa lägen få fel storlekar på datagriddarna. Detta är åtgärdat. Det har även tillkommit en separat inställning för Tandgårdar, terapiplaner.

2014-03-04 version 4.01.6

 • Numera kan Edward spara alla sorters dokument på Arkiv-fliken. Till exempel, Word, Excel, PDF. Dock måste program finnas installerat som kan visa den sparade filtypen. Om till exempel PDF skall kunna sparas måste Acrobat Reader finnas installerat på datorn. Filerna sparas precis som bilder i den aktiva bildkatalogen. Om originalfil är ikryssad så sparas dokumenten även som original-fil. Gå till fliken Arkiv, klicka på Lägg till bild… och välj längst ner Lägg till valfri fil… En eller flera filer kan markeras. Det skapas då röda thumbnails. Dubbelklicka på en av dem och välj kategori och spara. För att titta på en sparad fil; dubbelklicka på den. Det går även att dra och släppa filer rakt in i ett bildgrupperingsobjekt. Ett tips är att definiera några bildkategorier i Systemregistret först. Filer som sparas visas även på Bildrapporten.
 • Fel vid signering av journalsida då inga diagnoser fanns. Om patienten inte hade några diagnoser alls så gick det inte att signera Anamnes och/eller Statusanteckningar. Detta är åtgärdat.
 • Om ingen TWAIN-standardkatalog var vald så fick man ett fel på Brev-fliken då man försökte scanna brev. Detta är åtgärdat.
 • Om DICOM användes och patienten inte hade några bilder alls sparade och man gick in på en bildgrupperingsflik så fick man ett fel. Detta är åtgärdat.

2014-02-25 version 4.01.2

 • Om “Starta och logga in i Ebba” var ikryssad i inloggningsrutan och Edward uppdaterades, så startades två Ebba. Detta är löst.
 • I Systemregistret då Vårdgivare, Tr Kliniker eller Kliniker redigerades så markerades alltid första posten då man sparade. Nu kommer Edward ihåg vilken post man stod på.

2014-01-30 version 4.00.5

 • Icke-DICOM-Bilder som sparades med Bildserie-funktionen visade dagens datum på thumbnailen. Datat i databasen sparades rätt men thumbnailen visade alltid dagens datum. Detta på grund av nya finesser i G4 som läser av datum och klockslag fån den importerade filen. Tyvärr så blev det fel då thumbnailen skulle skapas när även klockslaget var med och då används defaultdatumet som är dagens. Detta är alltså åtgärdat i Edward 4.00.5.
 • Numera går det att packa och kryptera Brev på Brevfliken. Enstaka brev kan packas genom att klicka i kryssrutan på Brevfliken ”Komprimera text”. Eller så går man till Systemregistret – Aktivitetslogg och kryssar i ”Packa och kryptera brev när de sparas”. Här finns även funktioner för att packa/packa upp befintliga brev. Att packa brev, speciellt scannade sådana, snabbar upp hämtning och sparning. Breven packas upp till 10 gånger.
 • Ny funktion även här på brevfliken är att då brev scannas eller bilder läggs in i ett brev, görs kontroll om bilden är mer än 100dpi eller i färg. En dialog visas då där man erbjuds att packa och/eller göra om till gråskala. Detta för att spara plats och snabba upp laddning av brev.

aa